Saturday, December 12, 2015

ശിവാഷ്ടകം


പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥ നാഥം സദാനന്ദ ഭാജം
ഭവദ്ഭവ്യ ഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

 ഗളേ രുംഡമാലം തനൗ സർപ്പജാലം മഹാകാല കാലം ഗണേശാദി പാലം
ജടാജൂട ഗംഗോത്തരംഗൈർവ്വിശാലം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

മുദാമാകരം മംഡനം മംഡയംതം മഹാമണ്ഡലം ഭസ്മ ഭൂഷാധരം തം
അനാദിം ഹ്യപാരം മഹാ മോഹമാരം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

വഠാധോ നിവാസം മഹാട്ടാട്ടഹാസം മഹാപാപ നാശം സദാ സുപ്രകാശം
ഗിരീശം ഗണേശം സുരേശം മഹേശം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

ഗിരീന്ദ്രാത്മജാ സംഗൃഹീതാർധദേഹം ഗിരൗ സംസ്ഥിതം സർവ്വദാപന്ന ഗേഹം
പരബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാദിഭിർ -വന്ദ്യമാനം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

കപാലം ത്രിശൂലം കരാഭ്യാം ദധാനം പദാംഭോജ നമ്രായ കാമം ദധാനം
ബലീവർദ്ധമാനം സുരാണാം പ്രധാനം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

ശരച്ചന്ദ്ര ഗാത്രം ഗണാനന്ദപാത്രം ത്രിനേത്രം പവിത്രം ധനേശസ്യ മിത്രം
അപർണ്ണാകളത്രം സദാ സച്ചരിത്രം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

ഹരം സർപ്പഹാരം ചിതാ ഭൂവിഹാരം ഭവം വേദസാരം സദാ നിർവ്വികാരം
ശ്മശാനേ വസംതം മനോജം ദഹംതം, ശിവം ശങ്കരം ശംഭു മീശാനമീഡേ

സ്വയം യഃ പ്രഭാതേ നരശ്ശൂല പാണേ പഠേത് സ്തോത്രരത്നം ത്വിഹപ്രാപ്യരത്നം
സുപുത്രം സുജാനം സുമിത്രം കളത്രം വിചിത്രൈസ്സമാരാധ്യ മോക്ഷം പ്രയാതി
Share |

Sunday, December 6, 2015

അഗ്രേപശ്യാമിരചന : S.രമേശൻ നായർ/Traditional
സംഗീതം : PK കേശവൻ നമ്പൂതിരി,
ആലാപനം : യേശുദാസ്


അഗ്രേ പശ്യാമി സാക്ഷാത് ഗുരുപവനപുരം
ഭക്തചിത്തങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പം പൂക്കുന്ന ദീപാക്ഷരികളിൽ
അമൃതൂട്ടുന്ന നാരായണീയം
കത്തും കണ്ണീർപ്പളുങ്കാർന്നിടറിന
ഹരിരാഗങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ നീട്ടും
സ്വപ്നത്തിൻ പ്രാഭൃതം നീ മുകരുക
പകരം തീർക്ക ദാരിദ്ര്യദുഃഖം

അഗേപശ്യാമി
നാരായണകല കളിയാടുന്ന വൈകുണ്ഠം
എല്ലാ കൈയ്യും മാധുര്യമാക്കാൻ
പരിസരമറിയാപ്പൈക്കൾ എത്തുന്നു ഞങ്ങൾ
ചിൽക്കാമ്പേ നീ വിളങ്ങും ഗുരുപവനപുരത്തിന്റെ
തീർത്ഥക്കുളം താൻ മുക്തിപ്പാലാഴി
ആഹാ! തിരകളിൽ ഹരിനാരായണ പ്രേമമന്ത്രം
ഹരിനാരായണ പ്രേമമന്ത്രം പ്രേമമന്ത്രം

അഗ്രേ പശ്യാമി
ദേവാദികളുടെ ഹൃദയം വാർത്ത വേദാന്തരൂപം
വിശ്വം വംശീരവത്താൽ കലയുടെ കടലാക്കുന്ന സംഗീതമേഘം
ദുഃഖത്തിൽ തേൻ പുരട്ടി പരമഗുണമണയ്ക്കുന്ന പൂന്താനപുണ്യം
രക്ഷിപ്പൂ ഭട്ടപാദവ്യഥയുടെ കഥ തീർക്കുന്നൊരാരോഗ്യസൗഖ്യം
Share |

Tuesday, November 17, 2015

അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 

 

 
അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം
അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യാപ്പാ പാഹിമാം
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം

അത്തലന്യേ ധരണിയിലുള്ളൊരു മർത്ത്യരൊക്കെയും അയ്യനെ കൂപ്പുവാൻ 
കൂട്ടമോടെ എരുമേലിൽ ചെന്നിട്ട് പേട്ട കൊണ്ടാടി അയ്യപ്പ പാഹിമാം 
ആർത്തമോദം വസിച്ചു പുലര്കാലെ കോട്ടവാതിൽ കടന്നു നടന്നു പോയ് 
തീത്ഥമാം പേരൂർ തോട്ടിൽ കുളിച്ചുടൻ പാർത്തലെ നടന്നയ്യപ്പാ പാഹിമാം
ഇമ്പമോടൊത്തു കാളകെട്ടി കടന്ന് അൻപിനോടെ അഴുതാ നദി പുക്ക്
വൻപിയെലും അഴുതയിൽ സ്നാനവും കമ്പമെന്നിയെ അയ്യപ്പ പാഹിമാം

അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം
അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യാപ്പാ പാഹിമാം
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം

ഈശ പുത്രനാം അയ്യനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആശയോടൊരു കല്ലുമെടുത്തുടൻ
ആശു കേറി ആ കല്ലിടും കുന്നിന്മേൽ വാസമന്നവർ അയ്യപ്പാപാഹിമാം
ഉൾക്കനിവോടെ പിന്നെ പുലർകാലെ വെക്കമങ്ങു ചവിട്ടി കരിമല 
പൊക്കമേറിയ കുന്നും കടന്നവർ പുക്കു പമ്പയിൽ അയ്യപ്പ പാഹിമാം
ഊഴിതന്നിൽ പ്രസിദ്ധമാം പമ്പയിൽ സ്നാനവും ചെയ്തു സദ്യ കഴിച്ചുടൻ 
കോഴകൂടാതെ നീലിമല കേറി വാസമെന്നിയെ അയ്യപ്പാപാഹിമാം

അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം
അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യാപ്പാ പാഹിമാം
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം

എത്രയും വിസ്മയമാം ഗുഹകൾ കണ്ടു ഒത്തു കൂടി ശബരിപീഠത്തിങ്കൽ 
ഹത്രനിന്നു ശബരിയെ വന്ദിച്ചു ഭക്തിപൂർവയ് അയ്യപ്പാപാഹിമാം
ഏറെമോദാൽ പതിനെട്ടു നല്പടി കെറിച്ചെന്നു തൊഴുതു ഭാഗവാനെ 
മാറിപ്പോന്നു കുടീലും ചമച്ചുടൻ മാരതുല്യനാം അയ്യപ്പ പാഹിമാം
അയ്യനെ നിനച്ചന്നു വസിച്ചുടൻ പയ്യെ നേരം പുലരും ദശാന്തരെ 
ചൊവ്വിനോടെ തിരിച്ചു വടക്കോട്ട് ദൈവമായുള്ളോരു അയ്യപ്പാപാഹിമാം 

അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം
അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യാപ്പാ പാഹിമാം
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം

ഒത്തുകൂടി ആ കുമ്പളം തോടതിൽ ബെദ്ധമോദേന സ്നാനവും ദാനവും
സദ്യയും കഴിച്ചങ്ങുമെ പോന്നുടൻ പുക്ക് അമ്പലത്തിൽ അയ്യപ്പാപാഹിമാം
ഓരോരോ ജനം പാരാതെ വന്നിട്ടങ്ങാദരേണ തൊഴുതു ഭഗവാനെ 
ശക്തിക്കൊത്ത വഴിപാടതൊക്കയും ഭക്തി ആയി കഴിച്ചയ്യപ്പ പാഹിമാം 
ഔവ്വണ്ണം തന്നെ പിന്നെ പുലർകാലെ ചൊവ്വോടെ മല തന്നെയുമമ്മയും
സർവ്വരും കടുത്ത സ്വാമി തന്നെയും ചെന്നു വന്ദിച്ചാരയ്യപ്പാ പാഹിമാം

അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം
അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യാപ്പാ പാഹിമാം
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം

അന്നുതന്നെ മലയും ഇറങ്ങിട്ടു വന്നു ലോകരെരുമേലിൽ പാർക്കുന്നു 
തിങ്ങിന മാൽ അകറ്റേണമെന്നുടെ ശങ്കരാത്മജാ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 
ഇങ്ങനെ ശബരിമലവാസനെ ചെന്നുകണ്ടു വണങ്ങുന്ന സർവ്വർക്കും 
ഭക്തിയോടെ നിനയ്ക്കും ജനങ്ങൾക്കും മുക്തി നൽകണം അയ്യപ്പാ പാഹിമാം
കീർത്തി ഏറും ഈ  കീർത്തനം നിത്യവും ഓർത്തു കൊണ്ടു ചൊല്ലീടുന്ന മർത്ത്യന്ന് 
കീർത്തി സന്തതി സമ്പത്തുമുണ്ടാകും ആർത്തി നാശനൻ അയ്യപ്പപാഹിമാം

അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യപ്പാ പാഹിമാം 
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം
അയ്യപ്പാ ഹരേ അയ്യാപ്പാ പാഹിമാം
ശബരി മാമല ശാസ്താവേ പാഹിമാം

Share |