Thursday, November 17, 2011

ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം


കേൾക്കാൻ


ധ്യാനം.
ധ്യായേദുമാംപതിരമാപതിഭാഗ്യപുത്രം
വേത്രോജ്വലത്‌കരതലം ഭസിതാഭിരാമം
വിശ്വൈകവശ്യവപുഷം മൃഗയാവിനോദം
വാഞ്ഛാനുരൂപേ ഫലദം വരഭൂതനാഥം

ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭൂതനാഥായ

ഓം ശിവപുത്രോ മഹതേജാഃ ശിവകാര്യധുരന്ധരഃ
ശിവപ്രദഃ ശിവജ്ഞാനീ ശൈവധര്‍മ്മസുരക്ഷകഃ 1

ശംഖധാരീ സുരാധ്യക്ഷഃ ചന്ദ്രമൗലീസ്സുരോത്തമഃ
കാമേശഃ കാമതേജസ്വീ കാമാദിഫലസംയുതഃ 2

കല്യാണഃ കോമളാംഗശ്ച കല്യാണഫലദായകഃ
കരുണാബ്‌ധിഃ കര്‍മ്മദക്ഷഃ കരുണാസാഗരഃ 3

ജഗത്പ്രിയോ ജഗദ്രക്ഷോ ജഗദാനന്ദദായകഃ
ജയാദിശക്തിസൊംസേവ്യോ ജനാഹ്ലാദോജിഗീഷുകഃ 4

ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതക്രോധോ ജിതദേവാരിസംഘകഃ
ജൈമിന്യാദ്യുഷിസംസേവ്യോ ജരാമരണനാശകഃ 5

ജനാര്‍ദ്ദനസുതോ ജ്യേഷ്‌ഠോ ജ്യേഷ്‌ഠാദിഗണസേവിതഃ
ജന്മഹീനോ ജിതാമിത്രോ ജനകേനാഭിപൂജിതഃ 6

പരമേഷ്‌ഠീ പശുപതിഃ പങ്കജാസനപൂജിതഃ
പുരഹന്താഃ പുരത്രാതാ പരമൈശ്വര്യദായകഃ 7

പവനാദിസുരൈഃ സേവ്യഃ പഞ്ചബ്രഹ്മപരായണഃ
പാര്‍വ്വതീതനയോ ബ്രഹ്മ പരാനന്ദഃ പരാത്‌പരഃ 8

ബ്രഹ്മിഷ്‌ഠോ ജ്ഞാനനിരതോ ഗുണാഗുണനിരൂപകഃ
ഗുണാധ്യക്ഷോ ഗുണനിധിഃ ഗോപാലേനാഭിപൂജിതഃ 9

ഗോരക്ഷകോ ഗോധനദോ ഗജാരൂഡോ ഗജപ്രിയഃ
ഗജഗ്രീവോ ഗജസ്കന്ധോ ഗഭസ്തിര്‍ഗ്ഗോപതിഃ പ്രഭുഃ 10


ഗ്രാമപാലോ ഗജാധ്യക്ഷോ ദിഗ്ഗജേനാഭിപൂജിതഃ
ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണപതിര്‍ഗ്ഗവാംപതിരഹര്‍പതിഃ 11

ജടാധരോ ജലനിഭോ ജൈമിന്യാദ്യുഷിപൂജിതഃ
ജലന്ധരനിഹന്താ ച ശോണാക്ഷശ്ശോണവാസകഃ 12

സുരാധിപാ ശോകഹന്താ, ശോഭാക്ഷ സൂര്യതൈജസ്സഃ
സുരാർച്ചിത സുരൈർവന്ദ്യ, ശോണാംഗശ ആത്മലീ പതിഃ 13

സുജ്യോതി ശര വീരഘ്ന, ശരത്ചന്ദ്ര നിഭാനാനഃ
സനകാദി മുനിദ്ധ്യേയ, സർവജ്ഞാനപ്രദോ വിഭുഃ
14

ഹലായുധോ ഹംസനിഭോ ഹാഹാഹൂഹൂമുഖസ്തുതഃ
ഹരിഹരപ്രിയോ ഹംസോ ഹര്യക്ഷാസനതത്‌പരഃ 15

പാവനഃ പാവകനിഭോ ഭക്തപാപവിനാശനഃ
ഭസിതംഗോ ഭയത്രാതാ ഭാനുമാന്‍ ഭയനാശനഃ 16

ത്രിപുണ്ഡകസ്ത്രിനയനസ്തിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകഃ
ത്രിപുരഘ്നോ ദേവവരോ ദേവാരികുലനാശകഃ 17


ദേവസേനാധിപസ്തേജസ്തജോരാശിര്‍ ദശാനനഃ
ദാരുണോ ദോഷഹന്താ ച ദോര്‍ദ്ദണ്ഡോ ദണ്ഡനായകഃ 18

ധനുഷ്‌പാണിര്‍ധരാധ്യക്ഷോ ധനികോ ധര്‍മ്മവത്സലഃ
ധര്‍മ്മജ്ഞോ ധര്‍മ്മനിരതോ ധനുശ്ശാസ്ത്രപരായണഃ 19


സ്ഥൂലകര്‍ണ്ണ സ്തൂലതനു സ്ഥൂലാക്ഷ സ്ഥൂലബാഹുകഃ
തനൂത്തമസ്‌തനുത്രാണസ്‌താരകസ്‌തേജസാം പതിഃ 20

യോഗീശ്വരോ യോഗനിധിര്‍‌ര്യോഗീനോ യോഗസംസ്ഥിതഃ
മന്ദാരവാടികാമത്തോ മലയാചലവാസഭൂഃ 21

മന്ദാരകുസുമപ്രഖ്യോ മന്ദമാരുതസേവിതഃ
മഹാഭാശ്ച മഹാവക്ഷാ മനോഹരമദാര്‍ച്ചിതഃ 22

മഹോന്നതോ മഹാകായോ മഹാനേത്രോ മഹാഹനുഃ
മരുത്പൂജ്യോ മാനധനോ മോഹനോ മോക്ഷദായകഃ 23

മിത്രോ മേധാ മഹൌജസ്വീ മഹാവര്‍ഷപ്രദായകഃ
ഭാഷകോ ഭാഷ്യശാസ്ത്രജ്ഞോ ഭാനുമാന്‍ ഭാനുതൈജസഃ 24


ഭിഷക് ഭവാനീപുത്രശ്ച ഭവതാരണകാരണഃ
നീലാംബരോ നീലനിഭോ നീലഗ്രീവോ നിരഞ്ജനഃ 25

നേത്രത്രയോ നിഷാദജ്ഞോ നാനാരത്‌നോഭശോഭിതഃ
രത്നപ്രഭോ രമാപുത്രോരമയാ പരിതോഷിതഃ 26

രാജസേവ്യോ രാജധനഃ രണദോര്‍ദ്ദണ്ഡമണ്ഡിതഃ
രമണോ രേണുകാസേവ്യോ രജനീചരദാരണഃ 27

ഈശാന ഇഭരാട്‌സേവ്യ ഈഷണാത്രയനാശനഃ
ഇഡാവാസോ ഹേമനിഭോ ഹൈമപ്രാകാരശോഭിതഃ 28


ഹയപ്രിയോഹയഗ്രീവോ ഹംസോ ഹരിഹരാത്മജഃ
ഹാടകസ്ഫടികപ്രഖ്യോ ഹംസാരൂഢേന സേവിതഃ 29

വനവാസോ വനാധ്യക്ഷോ വാമദേവാ വരാനനഃ
വൈവസ്വതപതിര്‍വ്വിഷ്ണുഃ വിരാഡ്‌രൂപോ വിശാമ്പതിഃ 30

വേണുനാദോ വരഗ്രീവോ വരാഭയകരാന്വിതഃ
വര്‍ച്ചസ്വീ വിപുലഗ്രീവോ വിപുലാക്ഷോ വിനോദവാന്‍ 31

വൈണവാരണ്യവാസശ്ച വാമദേവേന സേവിതഃ
വേത്രഹസ്തോ വേദനിധിര്‍വംശദേവോ വരാങ്ഗകഃ 32


ഹ്രീങ്കാരോ ഹ്രീം‌മനാ ഹൃഷ്‌ടോ ഹിരണ്യഃ ഹേമസംഭവഃ
ഹുതാശോ ഹുതനിഷ്പന്നോ ഹുങ്കാരാകൃതിസുപ്രഭഃ 33

ഹവ്യ വാഹോ ഹവ്യകരശ്ചാട്ടഹാസോ f പരാഹതഃ
അണുരൂപോരൂപകരശ്ചാജരോ fതനുരൂപകഃ 34

ഹംസമന്ത്രശ്ച ഹുതഭുക് ഹേമാംബരസുലക്ഷണഃ
നീപപ്രയോ നീലവാസാഃ നിധിപാലോ നിരാതപഃ 35

ക്രോഢഹസ്തസ്തപസ്ത്രാസ്താ തപോരക്ഷസ്തപാഹ്വയഃ
മൂർദ്ധാഭിഷിക്തോ മാനീ ച മന്ത്രരൂപോ മൃഡോ മനുഃ 36

മേധവീ മേദസോ മുഷ്ണുർമ്മകരോ മകരാലയഃ
മാർത്താണ്ഡോ മഞ്ജുകേശശ്ച മാസപാലോ മഹൌഷധിഃ 37


ശ്രോതിയശ്ശോഭാനശ്ച സവിതാ സര്‍വ്വദേശികഃ
ചന്ദ്രഹാസശ്ശമശ്ശക്തഃ ശശിഭാസശ്ശമാധികഃ 38

സുദന്തസ്സുകപോലശ്ച ഷഢ്വര്‍ണ്ണസ്സമ്പദോധിപഃ
ഗരളഃ കാലഖണ്ഠശ്ച ഗോനേതാ ഗോമുഖപ്രഭുഃ 39

കൌശികഃ കാലദേവശ്ച ക്രോശകഃ ക്രൌഞ്ചഭേദകഃ
ക്രിയാകരഃ കൃപാലുശ്ച കരവീരകരേരുഹഃ 40


കന്ദര്‍പ്പദര്‍പ്പഹാരീ ച കാമദാതാ കപാലകഃ
കൈലാസവാസോ വരദോ വിരോചനോ വിഭാവസുഃ 41

ബഭ്രുവാഹോ ബലാദ്ധ്യക്ഷഃ ഫണാമണിവിഭൂഷണം
സുന്ദരസ്സുമുഖ സ്വച്ഛസ്സഭാച്ച സഭാകരഃ 42


ശരാനിവൃത്തശ്ശക്രാപ്തഃ ശരണാഗതപാലകഃ
തീക്ഷ്‌ണദംഷ്‌ട്രോ ദീര്‍ഘജിഹ്വഃ പിങ്‌ഗളാക്ഷഃ പിശാചഹാ 43

അഭേദ്യശ്ചാങ്ഗദാഢ്യശ്ച ഭോജപാലോഥ ഭൂപതിഃ
ഗൃധ്രനാസോവിഷഹ്യശ്ച ദിഗ്‌ദേഹോ ദൈന്യദാഹകഃ 44


ബഡവാപൂരിതമുഖോ വ്യാപകോ വിഷമോചകഃ
വസന്തസ്സമരക്രുദ്ധഃ പുംഗവഃ പങ്കജാസനഃ 45

വിശ്വദര്‍പ്പോ നിശ്ചിതാജ്ഞോ നാഗാഭരണഭൂഷിതഃ
ഭരതോ ഭൈരവാകാരോ ഭരണോ വാമനക്രിയഃ 46

സിംഹാസ്യസ്സിംഹരൂപശ്ച സേനാപതിസ്സകാരകഃ
സനാതനസ്സിദ്ധരൂപീ സിദ്ധധര്‍മ്മപരായണഃ 47

ആദിത്യരൂപശ്ചാപദ്ഘ്നശ്ചാമൃതാബ്‌ധിനിവാസഭൂഃ
യുവരാജോ യോഗിവര്യ ഉഷസ്‌തേജാ ഉഡുപ്രഭഃ 48


ദേവാദിദേവോ ദൈവജ്ഞസ്താമ്രോഷ്ഠസ്‌താ‍മ്രലോചനഃ
പിംഗലാക്ഷഃ പിച്ഛചൂഡഃ ഫണാമണിവിഭൂഷിതഃ 49

ഭുജംഗഭൂഷണോ ഭോഗോ ഭോഗാനന്ദകരോfവ്യയഃ
പഞ്ചഹസ്‌തേന സമ്പൂജ്യഃ പഞ്ചബാണേനസേവിതഃ 50

ഭവശ്ശര്‍‌വ്വോ ഭാനുമയഃ പ്രജാപത്യസ്വരൂപകഃ
സ്വശ്ഛന്ദശ്ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രജ്ഞോ ദാന്തോ ദേവമനുപ്രഭുഃ 51

ദശഭുക്ചദശാധ്യക്ഷോ ദാനവാനാം വിനാശനഃ
സഹസ്രാക്ഷശ്ശരോത്‌പന്നഃ ശതാനന്ദസമാഗമഃ 52


ഗൃധ്രാദ്രിവാസോ ഗംഭീരോ ഗന്ധഗ്രാഹോ ഗണേശ്വരഃ
ഗോമേധോ ഗണ്ഡകാവാസോ ഗൊകുലൈഃ പരിവാരിതഃ 53

പരിവേഷഃ പദജ്ഞാനീ പ്രിയങ്ഗുദ്രുമവാസകഃ
ഗുഹാവാസോ ഗുരുവരോ വന്ദനീയോ വദാന്യകഃ 54


വൃത്താകാരോ വേണുപാണിര്‍വ്വീണാദണ്ഡധരോഹരഃ
ഹൈമീഢ്യോ ഹോതൃസുഭഗോ ഹൌത്രജ്ഞശ്ചൌജസാം പതിഃ 55

പവമാനഃ പ്രജാതന്തുപ്രദോ ദണ്ഡവിനാശനഃ
നിമീഡ്യോ നിമിഷാര്‍ദ്ധജ്ഞോ നിമിഷാകാരകാരണഃ 56

ലിഗുഡാഭോ ലിഡാകാരോ ലക്ഷ്മീവന്ദ്യോ വരപ്രഭുഃ
ഇഡാജ്ഞഃ പിങ്ഗളാവാസഃ സുഷുംനാമധ്യസംഭവഃ 57

ഭിക്ഷാടനോ ഭീമവര്‍ച്ചാ വരകീര്‍ത്തി സ്സഭേശ്വരഃ
വാചോfതീതോ വരനിധിഃ പരിവേത്താപ്രമാണകഃ 58

അപ്രമേയോ f നിരുദ്ധശ്ചാപ്യനന്താദിത്യസുപ്രഭഃ
വേഷപ്രിയോ വിഷഗ്രാഹോ വരദാനകരോത്തമഃ 59

വിപിനഃ വേദസാരശ്ച വേദാന്തൈഃ പരിതോഷിതഃ
വക്രാഗമോ വര്‍ച്ചവചാ ബലദാതാ വിമാനവാന്‍ 60


വജ്രകാന്തോ വംശകരോ വടുരക്ഷാവിശാരദഃ
വപ്രക്രീഡോ വിപ്രപൂജ്യോ വേലാരാശിശ്ചലാളകഃ 61

കോലാഹലഃ ക്രോഡനേത്രഃ ക്രോഡാസ്യശ്ച കപാലഭൂത്
കുഞ്ജരേഡ്യാ മഞ്ജുവാസാഃ ക്രിയമാനഃ ക്രിയാപ്രദഃ 62

ക്രീഡാനാഥഃ കീലഹസ്‌തഃ ക്രോശമാനോ ബലാധികഃ
കനകോ ഹോതൃഭാഗീ ച ഖവാസഹ് ഖചരഃ ഖഗഃ 63

ഗണക്കോ ഗുണനിര്‍ദ്ദിഷ്ടോ ഗുണത്യാഗീ കുശാധിപഃ
പാടലഃ പത്രധാരീ ച പലാശഃ പുത്രവര്‍ദ്ധനഃ 64

പിതൃസച്ചരിതഃ പ്രേഷ്ഠഃ പാപഭസ്മ പുനശ്‌ശുചിഃ
ഫാലനേത്രഃ ഫുല്ലകേശഃ ഫുല്ലകല്‍ഹാരഭൂഷിതഃ 65

ഫണിസേവ്യഃ പട്ടഭദ്രഃ പടുര്‍വ്വാഗ്മീ വയോധികഃ
ചോരനാട്യശ്ചോരഘ്‌നശ്ചൌര്യവര്‍ദ്ധനഃ 66

ചഞ്ചലാക്ഷശ്ചാമരക്കോ മരീചിര്‍മ്മദഗാമികഃ
മൃഡാഭോ മേഷവാഹശ്ച മൈഥില്യോ മോചകോ മനുഃ 67

മനുരൂപോ മന്ത്രദേവോ മന്ത്രരാശിര്‍മ്മഹാദൃഢഃ
സ്ഥൂപിജ്ഞോ ധനദാതാ ച ദേവവന്ദ്യശ്ചതാരണഃ 68


യജ്ഞപ്രിയോ യമാധ്യക്ഷ ഇഭക്രീഡ ഇഭേക്ഷണഃ
ദധിപ്രിയോ ദുരാധര്‍ഷോ ദാരുപാലോ ദനൂജഹാ 69

ദാമോദരോ ദാമധരോ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിരൂപകഃ
ശചീപൂജ്യശ്ശംഖകര്‍ണ്ണശ്ചചന്ദ്രചൂഡോ മനുപ്രിയഃ 70

ഗുഡരൂപോ ഗുഡാകേശഃ കുലധര്‍മ്മപരായണഃ
കാലകണ്‌ഠോ ഗാഢഗാത്രോ ഗോത്രരൂപഃ കുലേശ്വരഃ 71

ആനന്ദഭൈരവാരാധ്യോ ഹയമേധഫലപ്രദഃ
ദന്യന്നാസക്തഹൃദയോ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസഃ 72

ഘൃതാന്നാസക്തഹൃദയോ ഗൌരാംഗോഗര്‍വ്വഭംജകഃ
ണേശപൂജ്യോ ഗഗനഃ ഗണാനാം പതിരൂര്‍ജിതഃ 73

ഛദ്മഹീനശ്ശശിരദഃ ശത്രുണാം പതിരംഗിരാഃ
ചരാചരമശ്ശാന്തഃ ശരഭേശശ്ശതാതപഃ 74

വീരാരാധ്യോ വക്രഗമോ വ്വേദാംഗോ വേദപാരഗഃ
പര്‍വ്വതാരോഹണഃ പൂഷാ പരമേശഃ പ്രജാപതി 75

ഭാവജ്ഞോ ഭവരോഗഘ്‌‌നോ ഭവസാഗരതാരണഃ
ചിദഗ്നിദേഹശ്ചിദ്രൂപശ്ചിദാനന്ദശ്ചിദാകൃതി 76


നാട്യപ്രിയോ നരപതിര്‍നരനാരായണാര്‍ച്ചിതഃ
നിഷാദരാജോ നീഹാരോ നേഷ്ടാ നിഷ്ഠൂരാ ഭാഷണഃ 77

നിമ്നപ്രിയോ നീലനേത്രോ നീലാങ്ഗോ നീലകേശകഃ
സിംഹാക്ഷ സര്‍വ്വ വിഘ്നേശസ്സാമവേദപരായണഃ 78

സനകാദിമുനിദ്ധ്യേയഃ ശര്‍വ്വരീശഃ ഷഡാനനഃ
സുരൂപസ്സുലഭസ്സ്വര്‍ഗ്ഗഃ ശചീനാഥേന പൂജിതഃ 79

കാകീനഃ കാമദഹനോ ദഗ്ധപാപോ ധരാധിപഃ
ദാമഗ്രന്ഥീ ശതസ്ത്രീശസ്ത്രന്ത്രീപാല്ശ്ച താരകഃ 80

താമ്രാക്ഷസ്ത്രീക്ഷ്ണ ഥ്രഷ്ടംസ്ച തിലഭോജ്യ സ്തിലോദരഃ
മാണ്ഡുകര്‍ണ്ണോ മ്രൃഡാധീശോ മേരുവര്‍ണ്ണോ മഹോദരഃ 81

മാര്‍ത്താണ്ഡഭൈരവാരാദ്ധ്യോ മണിരൂപോ മരുദ്വഹഃ
മാഷപ്രിയോ മധുപാനോ മൃണാളോ മോഹിനീപതിഃ 82


മഹാകാമേശതനയോ മാധവോ മദഗര്‍വ്വിതഃ
മൂലാധാരാംബുജാവാസോ മൂലവിദ്യാസ്വരൂപകഃ 83

സ്വാധിഷ്‌‌ഠാനമയഃ സ്വസ്ഥഃ സ്വസ്ഥിവാക്യഃ സ്രുവായുധഃ
മണിപൂരാബ്‌ജനിലയോ മഹാഭൈരവപൂജിതഃ 84

അനാഹതാബ്‌ജരസികോ ഹ്രീങ്കാരരസപേശലഃ
ഭ്രൂമധ്യവാസോ ഭൂകാന്തോ ഭരദ്വാജപ്രപൂജിത്ഃ 85

സഹസ്രാരാംബുജാവാസഃ സവിതാസാമവാചകഃ
മുകുന്ദശ്ച ഗുണാതീതോ ഗുണപൂജ്യോ ഗുണാശ്രയഃ 86

ധന്യശ്ച ധനഭൃദ് ദാഹോ ധനദാനകരാംബുജഃ
മഹാശയോമഹാതീതോ മായാഹീനോ മദാര്‍ച്ചിതഃ 87

മാഠരോ മോക്ഷഫലദഃ സദ്വൈരികുലനാശനഃ
പിംഗളഃ പിഞ്‌ഛചൂഡശ്ച പിശിതാശ പവിത്രകഃ 88

പായസാന്നപ്രിയഃ പര്‍വ്വപക്ഷമാസവിഭാജകഃ
വജ്രഭൂഷോ വജ്രകായോ വിരിഞ്ചോ വരവക്ഷണഃ 89

വിജ്ഞാനകലികാബൃന്ദോ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകഃ
ഡംഭഘ്നോ ദമഘോഷഘ്നോ ദാസപാലസ്‌തപൌജസഃ 90


ദ്രോണകുംഭാഭിഷിക്തശ്ച ദ്രോഹിനാശസ്‌തപാതുരഃ
ഹാവീരേന്ദ്രവരദോ മഹാസംസാരനാശനഃ 91

ലാകിനീഹാകിനീലബ്‌ധോ ലവണാംഭോധിതാരണഃ
കാകിലഃ കാലപാശഘ്നഃ കര്‍മ്മബന്ധവിമോചകഃ 92

മോചകോ മോഹനിര്‍ഭിന്നോ ഭഗാരാധ്യോ ബൃഹത്തനുഃ
അക്ഷയോ fക്രൂരവരദോ വക്രാഗമവിനാശനഃ 93

ഡാകീനഃ സൂര്യതേജസ്വീ സര്‍പ്പഭൂഷശ്ച സദ്ഗുരുഃ
സ്വതന്ത്രഃ സര്‍വ്വതന്ത്രേശോ ദക്ഷിണാദിഗധീശ്വരഃ 94


സച്ചിദാനന്ദകലികഃ പ്രേമരൂപഃ പ്രിയങ്കരഃ
മിധ്യാജഗദധിഷ്‌ഠാനോ മുക്തിദോ മുക്തിരൂപകഃ 95

മുമുക്ഷുഃ കര്‍മ്മഫലദോ മാര്‍ഗ്ഗദക്ഷോfഥകര്‍മ്മഠഃ
മഹാബുദ്ധോ മഹാശുദ്ധഃ ശുകവര്‍ണ്ണഃ ശുകപ്രിയഃ 96


സോമപ്രിയഃ സ്വരപ്രീതഃ പര്‍വ്വാരാധനതത്‌പരഃ
ജപോ ജനഹംസശ്ച ഫലപാണി പ്രപൂജിതഃ 97
അര്‍ച്ചിതോ വര്‍ദ്ധനോ വാഗ്മീ വീരവേഷോ വിധുപ്രിയഃ
ലാസ്യപ്രിയോ ലയകരോ ലാഭാലാഭവിവര്‍ജ്ജിതഃ 98
പഞ്ചാനനഃ പഞ്ചഗുഡഃ പഞ്ചയജ്ഞഫലപ്രദഃ
പാശഹസ്തഃ പാവകേശഃ പര്‍ജന്യസമഗര്‍ജ്ജനഃ 99
പാപാരിഃ പരമോദാരഃ പ്രജേശ പങ്കനാശനഃ
നഷ്‌ടകമ്മാ നഷ്‌ടവൈര ഇഷ്‌ടസിദ്ധിപ്രദായകഃ 100

നാഗാധീശോ നഷ്‌ടപാപ ഇഷ്‌ടനാമവിധായകഃ
സാമരസ്യശ്ചാപ്രമേയഃ പാഷ്ണ്ഡീ പര്‍വ്വതപ്രിയഃ 101
പഞ്ചകൃത്യപരഃ പാതാ പഞ്ചപഞ്ചാതിശായികഃ
പദ്മാക്ഷോഃ പദ്മവദനഃ പാവകാഭഃ പ്രിയങ്കരഃ 102
കാര്‍ത്തസ്വരാങ്‌ഗോ ഗൌരാംഗോ ഗൌരീപുത്രോ ധനേശ്വരഃ
ഗണേശാശ്ലിഷ്‌ടദേഹശ്ച ശീതാംശുഃ ശുഭദീധിതിഃ 103
ദക്ഷധ്വംസോ ദക്ഷകരോ വരഃ കാത്യായനീസുതഃ
സുമുഖോ മാര്‍ഗ്‌ഗണോ ഗര്‍ഭോ ഗര്‍വ്വഭംഗഃ കുശാസനഃ 104
കുലപാലപതിശ്രേഷ്‌ഠഃ പവമാനഃ പ്രജാധിപഃ
ദര്‍ശപ്രിയോ നിര്‍‌വികാരോ ദീര്‍ഘകായോ ദിവാകരഃ 105

ഭേരീനാദപ്രിയോ ബൃന്ദോ ബൃഹത്സേനസ്സുപാലകഃ
സുബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മരസികോ രസജ്ഞോ രജതാദ്രിഭാഃ 106
തിമിരഘ്‌നോ മിഹീരാഭോ മഹാനീലസമപ്രഭഃ
ശ്രീചന്ദനവിലിപ്താങ്‌ഗ ശ്രീപുത്ര ശ്രീതരുപ്രിയഃ 107
ലാക്ഷാവര്‍ണ്ണോ ലസത്‌കര്‍‌ണ്ണോ രജനീധ്വംസിസന്നിഭഃ
ബിന്ദുപ്രിയോംബികാപുത്രോ ബൈന്ദവോ ബലനായകഃ 108

ആപന്നതാരകസ്‌തപ്‌തസ്‌തപ്‌തകൃച്ഛ്രഫലദപ്രദഃ
മരുദ്വൃധോ മഹാഖര്‍‌വ്വശ്ചീരവാസാശ്ശഖിപ്രിയഃ 109
ആയുഷ്‌മാനനഘോ ദൂത ആയുര്‍വ്വേദപരായണഃ
ഹംസഃ പരമഹംസശ്ചാപ്യവധൂതാശ്രമപ്രിയഃ 110

അശ്വവേഗോശ്വഹൃദയോ ഹയധൈര്യഫലപ്രദഃ
സുമുഖോ ദുര്‍മുഖോ വിഘ്നോ നിര്‍വ്വിഘ്നോ വിഘ്നനാശനഃ 111
ആര്യോ നാഥോര്യമാഭാസഃ ഫാല്‍ഗുനഃ ഫാലലോചനഃ
അരാതിഘ്നോ ഘനഗ്രീവോ ഗ്രീഷ്മസൂര്യസമപ്രഭഃ 112
കരീടീ കല്പശാസ്ത്രജ്ഞഃ കല്പാനലവിധായകഃ
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനഫലദോ വിരിഞ്ചാരിവിനാശനഃ 113
വീരമാര്‍ത്താണ്ഡവരദോ വീരബാഹുശ്ച പൂര്‍വ്വജഃ
വീരസിംഹാസനോ വിജ്ഞോ വീരകാര്യോസ്തദാനവഃ 114
നരവീരസുഹൃത് ഭ്രാതാ നാഗരത്നവിഭൂഷിതഃ
വാചസ്പതിഃ പുരാരാതിഃ സംവര്‍ത്തസ്സമരേശ്വരഃ 115

ഉരുവാഗ്മീഹ്യുമാപുത്ര ഉഡുലോകസുരക്ഷകഃ
ശൃങ്ഗാരരസസമ്പൂര്‍ണ്ണസ്സിന്ദൂരതിലകാങ്കിതഃ 116
കുങ്കുമാങ്കിതസര്‍വ്വാങ്ഗഃ കാലാകേയവിനാശനഃ
മത്തനാഗപ്രിയോ നേതാ നാഗഗന്ധര്‍വ്വപൂജിതഃ 117
സുസ്വപ്നബോധകോ ബോധോ ഗൌരീദുഃസ്വപ്നനാശനഃ
ചിന്താരാശിപരിധ്വംസീ ചിന്താമണിവിഭൂഷിതഃ 118
ചരാചരജഗത്സ്രഷ്ടാ ചലത്കുണ്ഡലകര്‍ണ്ണയുക്
മുകുരാസ്യോ മൂലനിധിഃ നിധിദ്വയനിഷേവിതഃ 119
നീരാജനപ്രീതമനാഃ നീലനേത്രോ നയപ്രദഃ
കേദാരേശഃ കിരാതശ്ച കലാത്മാ കല്പവിഗ്രഹഃ 120

കല്പാന്തഭൈരവാരാദ്ധ്യഃ കങ്കപത്രശരായുധഃ
കലാകാഷ്ഠാസ്വരൂപശ്ച ഋതുവര്‍ഷാദിമാസവാന്‍ 121
ദിനേശമണ്ഡലാവാസോ വാസവാഭിപ്രപൂജിതഃ
ബഹുലാസ്തംബകര്‍മ്മജ്ഞഃ പഞ്ചാശദ്വര്‍ണ്ണരൂപകഃ 122
ചിന്താഹീനശ്ചദാക്രാന്തശ്ചാരുപാലോ ഹലായുധഃ
ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യഃ പരഗര്‍വ്വവിഭഞ്ജനഃ 123
വിദ്വത്തമോ വിരാധഘ്നഃ സചിത്രശ്ചത്രകര്‍മ്മകഃ
സങ്ഗീതലോലുപമനാഃ സ്നിഗ്ധഗംഭീരഗര്‍ജ്ജിതഃ 124
തുങ്ഗവക്ത്രസ്തവരസശ്ചാഭ്രാഭോ ഭ്രമരേക്ഷണഃ
ലീലാകമലഹസ്താബ്ജോ ബാലകുന്ദവിഭൂഷിതഃ 125

ലോധ്രപ്രസവശുദ്ധാഭശ്ശിരീഷകുസുമപ്രിയഃ
ത്രസ്തത്രാണകരസ്തത്വം തത്വവാക്യാര്‍ത്ഥബോധകഃ 126
വര്‍ഷീയാംശ്ച വിധിസ്തുത്യോ വേദാന്തപ്രതിപാദകഃ
മൂലഭൂതോ മൂലതത്വം മൂലകാരണവിഗ്രഹഃ 127
ആദിനാഥോക്ഷയഫലഃ പാണിജന്മാപരാജിതഃ
ഗാനപ്രിയോ ഗാനലോലോ മഹേശോ വിജ്ഞമാനസഃ 128
ഗിരിജാസ്തന്യരസികോ ഗിരിരാജവരസ്തുതഃ
പിയൂഷകുംഭഹസ്താബ്ജഃ പാശത്യാഗീ ചിരന്തനഃ 129
സുധാലാലസവക്ത്രാബ്ജഃ സുരദ്രുമഫലേഫ്സിതഃ
രത്നഹാടകഭൂഷാങ്ഗോ രാവണാഭിപ്രപൂജിതഃ 130

കനത്കാലേയസുപ്രീതഃ ക്രൌഞ്ചഗര്‍വ്വവിനാശനഃ
അശേഷജനസമ്മോഹ ആയുര്‍വ്വിദ്യാഫലപ്രദഃ 131
അവബദ്ധദുകൂലാങ്ഗോ ഹാരാലങ്കൃതകന്ധരഃ
കേതകീകുസുമപ്രീതഃ കളഭൈഃ പരിവാരിതഃ 132
കേകാപ്രിയഃ കാര്‍ത്തികേയസ്സാരങ്ഗനിനദപ്രിയഃ
ചാതകാലപസന്തുഷ്ടശ്ചമരീമൃഗസേവിതഃ 133
ആമ്രകൂടാദ്രിസഞ്ചാരീ ചാമ്നായഫലദായകഃ
ധൃതാക്ഷസൂത്രപാണിശ്ചാപ്യക്ഷിരോഗവിനാശനഃ 134
മുകുന്ദപൂജ്യോ മോഹാങ്ഗോ മുനിമാനസതോഷിതഃ
തൈലാഭിഷിക്തസുശിരാസ്തര്‍ജ്ജനീമുദ്രകായുതഃ 135

തടാതകാമനഃപ്രീതസ്തമോഗുണവിനാശനഃ
അനാമയോപ്യനാദര്‍ശശ്ചാര്‍ജ്ജുനാഭോ ഹുതപ്രിയഃ 136
ഷാഡ്ഗുണ്യപരിസമ്പൂര്‍ണ്ണഃ സപ്താശ്വാദിഗ്രഹൈസ്തുതഃ
വീതശോകഃ പ്രസാദജ്ഞസ്സപ്തപ്രാണവരപ്രദഃ 137
സപ്താര്‍ച്ചിശ്ച ത്രിനയനസ്ത്രനയനസ്ത്രവേണീഫലദായകഃ
കൃഷ്ണവര്‍ത്മാവേദമുഖോദാരുമണ്ഡലമദ്ധഗഃ 138
വീരനൂപുരപാദാബ്ജോ വീരകങ്കണപാണിമാന്‍
വിശ്വമൂര്‍ത്തിശ്ശുദ്ധമുഖശ്ശുദ്ധഭസ്മാനുലേപനഃ 139
ശുംഭധ്വസിന്യാ സമ്പൂജ്യോ രക്തബീജകുലാന്തകഃ
നിഷാദിസ്വരപ്രീതോ നമസ്കാരഫലപ്രദഃ 140


ഭക്താരിപഞ്ചതാദായീ സജ്ജീകൃതശരായുധഃ
അഭയങ്കരമന്ത്രജ്ഞഃ കുബ്ജികാ മന്ത്രവിഗ്രഹഃ 141

ധൂമ്രാശ്വശ്ചോഗ്രതേജസ്വീ ദശകണ്ഠവിനാശനഃ
ആശുഗായുധഹസ്താബ്ജോ ഗദായുധകരാംബുജഃ 142

പാശായുധസുപാണിശ്ച കപാലായുധസദ്ഭുജഃ
സഹസ്രശീര്‍ഷവദനഃ സഹസ്രദ്വയലോചനഃ 143

നാനാഹേതിര്‍ധനുഷ്പാണിര്‍ന്നാനാസ്രഗ്ഭൂഷണപ്രിയഃ
ആശ്യാമകോമളതനുരാരക്താപാംഗലോചനഃ 144

ദ്വാദശാഹക്രതുപ്രീതഃ പൌണ്ഡരീകഫലപ്രദഃ
അപ്തോര്യാമക്രതുമയശ്ചയനാദിഫലപ്രദഃ 145

പശുബന്ധസ്യഫലദോവാജപേയാത്മദൈവതഃ
ആബ്രഹ്മകീടജനനാവനാത്മാ ചമ്പകപ്രിയഃ 146

പശുപാശവിഭാഗജ്ഞഃ പരിജ്ഞാനപ്രദായകഃ
കല്പേശ്വരഃ കല്പവര്യോ ജാതവേദാഃ പ്രഭാകരഃ 147

കുംഭീശ്വരഃ കുംഭപാണിഃ കുങ്കുമാക്തലലാടകഃ
ശിലീധ്രപത്രസങ്കാശഃ സിംഹവക്ത്രപ്രമര്‍ദ്ദനഃ 148

കോകിലക്വണനാകര്‍ണ്ണീ കാലനാശനതത്പരഃ
നൈയ്യായികമതഘ്നശ്ച ബൌദ്ധസങ്ഘവിനാശനഃ 149

ധൃതഹേമാബ്ജപാണിശ്ച ഹോമസന്തുഷ്ടമാനസഃ
പിതൃയജ്ഞസ്യഫലദഃ പിതൃവജ്ജനരക്ഷകഃ 150

പദാതികര്‍മ്മനിരതഃ പൃഷദാജ്യപ്രദായകഃ
മഹാസുരവധോദ്യുക്ത സ്സ്വാസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്‍ഷകഃ 151

മഹാവര്‍ഷതിരോധാനോ നാഗാദൃതകരാംബുജഃ
നമസ്വാഹാവഷഡ്വൌഷട്പല്ലവപ്രതിപാദകഃ 152

മഹീരസദൃശഗ്രീവോ മഹീരസദൃശസ്തവഃ
തന്ത്രീവാദനഹസ്താഗ്രസ്സങ്ഗീതപ്രീതമാനസഃ 153

ചിദംശമുകുരാവാസോ മണികൂടാദ്രിസഞ്ചരഃ
ലീലാസഞ്ചാരതനുകോ ലിങ്ഗശാസ്ത്രപ്രവര്‍ത്തകഃ 154

രാകേന്ദുദ്യുതിസമ്പന്നോ യാഗകര്‍മ്മഫലദപ്രദഃ
മൈനാകഗിരിസഞ്ചാരീ മധുവംശവിനാശനഃ 155

താലഖണ്ഡപുരാവാസഃ തമാലനിഭതൈജസഃ 156

ഇതി ശ്രീ ഹരിഹരപുത്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സംപൂര്‍ണ്ണം
Share |